Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 15

Let me go, Mr. Hill By Shallow South Chapter 15

Inangat ni
Catherine ang kanyang ulo, ngunit pinalayas siya ng server sa restaurant bago pa niya matingnang mabuti.

Isang matangkad at matipunong lalaki ang biglang lumapit na may aura ng mainit na sikat ng araw. Likas siyang lumabas sa suot niyang deep blue double-breasted blazer.

Ang kanyang mga tampok sa mukha ay hindi karaniwang tinukoy at maganda. Ang kanyang madilim na malalim na mga mata at makapal na mahabang kilay ay nagbigay ng kahanga-hangang paraan.

Shaun Hill…

Nagulat ito sa kanya. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya ang lalaking ito nang ganoon kaaga.

Not to mention at a time when she was looking so battered and disheveled.

Naku, simula pa lang ay ayaw na niya sa kanya. Malamang na mag-propose siya ng divorce pagkatapos nito.

Humakbang si Chase mula sa likuran at agad na nakilala si Catherine.

Nakita na niya ang babae dati sa ibang mga salu-salo, hindi pa banggitin na isa siya sa iilan na kinikilala ng publiko na magagandang babae ng Melbourne.

Gayunpaman, kakaibang makita siya sa ganitong kaguluhang kalagayan.

Isang mapaglarong panunukso ang kumalat sa kanyang mukha. “Shaun, hindi ba ito ang…”

Binigyan siya ni Shaun ng nagbabalang sulyap.

Iniwan ni Chase ang kanyang pangungusap na nakabitin sa hangin.

“Cathy, okay ka lang ba?” Nakuha ni Freya ang sarili mula sa paghawak sa kanya ng server at binigyan ng kamay ang kaibigan.

“Ayos lang ako…” Napatingin si Catherine kay Shaun.

Nakilala rin ni Freya ang lalaki. Alam niyang guwapo ito, ngunit ang pagtingin sa kanya mula sa malayo sa ilalim ng liwanag ay gusto niyang sumigaw sa pagkahumaling.

Bukod sa kanya, sina Janet, Rebecca, at Cindy ay napatitig din sa lalaking iyon. Hindi pa nila nakita ang isang napakagandang lalaki na may kakaibang kakisigan.

Sino siya?

Ang mga kilay sa kanyang noo ay kumunot sa isang tahimik na pagkunot bago dumapo ang kanyang madilim na mga mata sa manager.

“Ganito ba ang pakikitungo ng iyong restaurant sa mga babae?”

Si Manager Lorenz ay natakot sa kanyang talino. Wala siyang ideya kung sino ang lalaking ito, ngunit ang kanyang kahanga-hangang paraan ay tiyak na nakakatakot. Bukod dito, ang lalaki ay sinamahan ng sikat na Young Master na si Chase Harrison, na ang pangalan ay kilala ng bawat taong nakatira sa Melbourne. Alam na halos ng manager na hindi niya dapat pakialaman ang mga ito.

Nang napakamot na siya ng ulo para sa isang sagot, humakbang paharap si Janet nang nakangiti.

“Young Master Harrison, ang ginoong ito dito ay dapat na kaibigan mo. Ayun, nagpa-reserve ako kay Manager Lorenz kanina para mag-book ng private room para sa kainan kasama ng mag-asawang matalik kong kaibigan. Nang magpakita kami, gayunpaman, si Miss Lynch at Miss Jones dito ay patuloy na nag-uudyok sa manager na bigyan sila ng pwesto…”

“Janet, gaano ka kawalanghiya? Kami ang nagpareserba. Kayong tatlo ang kumilos nang hindi makatwiran,” pangangatwiran ni Freya, “Naisip ni Manager Lorenz na mas madaling pumili sa amin dahil mas marami kami.”

Awkward na nagsalita ang manager, “Young Master Harrison, huwag kang makinig sa kanila. Ginawa ko ang trabaho ko ayon sa rules ng restaurant. Nagsimulang gumawa ng eksena ang dalawang babaeng ito, kaya wala akong choice kundi gawin iyon.”

Mahinang sagot ni Rebecca, “Sis, alam kong hindi mo ako gaanong gusto, pero walang saysay na pahirapan si Manager Lorenz. Ginagawa lang niya ang trabaho niya.”

Sumilay ang ngiti sa mukha ni Catherine. “Naiinis ka ba sa sarili mong pagkukunwari?”

Hindi alam ni Chase ang isasagot matapos marinig ang magkasalungat na argumento ng mga babae. Nilingon niya ang kaibigan. “Ano sa tingin mo?”

Natahimik si Catherine. Nawala ang liwanag sa kanyang mga mata.

Malamang galit na galit si Shaun sa kanya hanggang ngayon. Walang pagkakataon na kumampi siya sa kanya.

Mabilis na dumaan ang mga mata niya kay Rebecca. Ang babaeng ito ay mukhang walang magawa sa ibabaw, ngunit ang sinabi niya kanina ay sa katunayan ay pinupuna si Catherine sa pagiging maliit, malamig, at walang konsiderasyon.

“Ito ang restaurant na nirerekomenda mo?” Hindi natakpan ng mahina niyang boses ang mapanuksong tingin sa kanyang mga mata. “Ang manager ng restaurant ay nakikipaglaro sa mga nasa kapangyarihan nang walang pagsasaalang-alang sa mga pangunahing patakaran sa mabuting pakikitungo. Ang isang tulad niya ay hindi karapat-dapat sa isang managerial role.”

Isang bahid ng liwanag ang kumislap sa mga mata ni Catherine. Inangat niya ang ulo niya para tingnan si Shaun na hindi makapaniwala.

Bahagyang nadismaya ang huli nang mapansin ang kanyang reaksyon.

Talaga? Ang tingin ba niya sa kanya ay isang hindi makatwiran na lalaki?

“Young Master Harrison…” Si Manager Lorenz ay halatang kinilig ngayon. “Inosente ako. Miss Campbell, kailangan mo akong tulungan.”

Hindi inaasahan ni Janet na papanigan din ng estranghero si Catherine. “Young Master Harrison, bago sa bayan ang kaibigan mo, kaya maaaring hindi siya pamilyar sa tunay na kulay nina Catherine at Freya—”

Naningkit ang namumulaklak na mga mata ni Chase habang nakangiti ito, kitang-kita ang malinis at mapuputing ngipin.

“Wala akong masyadong alam tungkol kay Freya Lynch, ngunit narinig ko ang tungkol kay Catherine Jones. Hindi lamang siya ang binibini ng pamilyang Jones, ngunit namumukod-tangi rin siya sa grupo ng mga mayayamang dalaga sa lungsod sa kanyang magandang hitsura. Nakapasok siya sa isang elite na unibersidad sa America sa edad na 16 at nakagawa ng isang kahanga-hangang propesyonal na rekord sa Summit Group mula nang bumalik mula sa ibang bansa kasama ang kanyang master’s degree noong nakaraang taon. Hindi siya katulad ng mga social butterflies na madalas mag-party at handaan.”

Sinadya niyang idiin ang mga salitang ‘social butterflies’ para kutyain ang tatlong babaeng iyon.

Makalipas ang ilang sandali, pinilit ni Cindy ang isang hindi natural na ngiti. “Young Master Harrison, ang pagdalo sa mga party at banquet ay isang paraan upang palawakin ang ating lipunan bilang tagapagmana sa hinaharap…”

Sa madaling salita, si Catherine, na hindi tagapagmana ng negosyo ng pamilya, ay hindi kinakailangang dumalo sa mga naturang kaganapan.

Pinikit ni Shaun ang kanyang mga mata. Isang bakas ng lamig ang bumungad sa kanila.

“Sino ka para kausapin ako ng ganyang tono?” Napangisi si Chase.

Agad na nawala ang mga kulay sa mukha ni Cindy.

Awkward na ngumiti si Rebecca. “Young Master Harrison, pinapahirapan mo kami.”

“Kayong lahat ang unang nagsimula, kaya ang sarili mo lang ang masisisi mo.”

Napangisi si Chase. “Isa-santabi ang katotohanang nasuhulan ni Miss Campbell ang kanyang paraan sa pag-aaral mula middle school hanggang unibersidad, itong isa pang Miss Jones ay hindi rin mataas ang pinag-aralan at walang karanasan. Gayunpaman, umaasa siyang magmana ng isang matagumpay na negosyo ng pamilya. Naririnig mo ba ang kabalintunaan? Wala na bang ibang kandidato sa pamilya Jones?”

Parehong namumula sina Rebecca at Janet sa kahihiyan.

Sina Catherine at Freya ay nagsisikap na pigilan ang palakpakan ang lalaki para sa kanyang tumpak at diretsong mga insulto.

Sa wakas, mahinang sumagot si Janet, “Mukhang determinado si Young Master Harrison na paboran ang dalawa ngayong gabi. Cindy, Rebecca, umalis na tayo at kumain sa ibang lugar.”

Ayaw ni Rebecca na magtagal pa rito ng isang segundo. Tumango siya at naghanda nang umalis sa eksena kasama si Cindy.

“Han on…” biglang sabi ni Shaun.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.