Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 334

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 334
Ang kamay ni Shaun ay nanlamig sa hangin, at ang kanyang bibig ay puno ng kapaitan. Sa wakas ay alam na niya ang lasa ng pag-aani ng itinanim ng isa.

Ano sa lupa ang ginawa niya upang mabawasan ang isang tao sa ganitong estado?

Ang Catherine mula noon ay maliwanag at maselan, puno ng kumpiyansa.

Madalas niyang nakikita kung gaano siya ka-narcissistic sa harap ng salamin, na para bang naniniwala siya na siya ang pinakamagandang tao sa mundo.

Na-miss niya ang cute at pilyong babaeng iyon.

“Labas. Huwag magtago sa ilalim ng mga takip. Masusuffocate ka.” Inabot niya ang kamay para tanggalin ang mga saplot ngunit nakita niyang kinakagat nito ang kanyang mga daliri. Puno ng luha ang mukha niya.

“Sige, lalabas na ako. I’ll ask someone to bring you some food since hindi ka pa kumakain buong gabi.”

Bumuntong-hininga si Shaun at tumalikod na para umalis.

Maya-maya, may pumasok na nurse.

Nang makita ni Catherine na umalis na si Shaun, medyo nawala ang takot sa puso niya, pero masakit pa rin ang katawan niya. Wala siyang ganang kumain at natulog pagkatapos kumain ng ilang kagat.

Nang magising siya kinabukasan, maliwanag na ang langit.

Nakatayo si Shaun sa harap ng bintana at nasa telepono, nagsasalita sa mahinang boses.

“Hindi ako pupunta sa kumpanya ngayon. Kanselahin ang pagpupulong.”

“Ngunit si Deputy Chairman Hill ay dadalo sa pagpupulong ngayon—”

“Sinabi ko na kanselahin ito, kaya kanselahin ito.”

Lumingon si Shaun at nakita ang mala-doe niyang mga mata.

Napaatras si Catherine. Lumapit si Shaun sa kama at sinabi sa malumanay na tono, “Sinabi sa akin ng doktor na ang unang pagkakataon mo ay kahapon. Na-misunderstood kita kanina. Ipinapangako ko na hindi na ako muling kikilos tulad ng ginawa ko kahapon. Mapapatawad mo ba ako?”

Natigilan si Catherine. No wonder bigla siyang naging malumanay. Naisip niya na sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang konsensya.

Ito pala ay dahil sinabi sa kanya ng doktor. Nakakatuwa kung paanong walang anumang tiwala sa pagitan nilang dalawa.

“Sige.” Tumango siya.

‘Ikaw ang Pinakamatandang Young Master Hill. Sinong maglalakas loob na hindi patawarin ka? Lahat ng tao ay maaaring manipulahin mo kung gusto mo.’

“Wala ka na bang ibang sasabihin sa akin?” Medyo nawala si Shaun. “Pwede mo akong pagalitan.”

“…”

Pagagalitan siya? Sinong maglalakas loob na pagalitan siya? Pinagalitan niya siya kahapon at halos wala nang buhay.

Ngumiti ng mapait si Shaun pero dahan-dahan lang. Sa pagkakataong ito, gagamit siya ng sarili niyang pagsisikap para galawin ang puso nito at alisin ang takot nito.

Sa hapon, natapos ni Shaun ang mga pormalidad sa paglabas at personal siyang dinala pabalik sa New Metropolis Park.

Mahigit isang taon na ang nakalipas mula nang i-renovate ang mansyon, at ito ang unang pagkakataon na may nakatira dito.

Kinaumagahan, sinabihan niya si Hadley na maghanda ng maraming gamit sa bahay at bumili pa ng isang buong cabinet na puno ng mga damit pambabae.

Huminto ang sasakyan sa parking lot, at yumuko si Shaun para sunduin siya.

Hinayaan siya ni Catherine na gumalaw-galaw siya nang masunurin. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang magtiis. Kapag nalaman niya ang dahilan ng pagkamatay ni Sheryl Jones at naghiganti, aalis siya sa Canberra. Hindi na niya kailangan si Hudson. Ang gusto niya ay kalayaan.

Binuhat siya ni Shaun hanggang sa sofa at binuksan ang telebisyon para sa kanya, ngunit halatang hindi pa siya nakagamit ng TV noon simula nang hindi niya ito mabuksan kahit matagal na panahon.

“Tigilan mo yan. Gabi na, magluluto na ako ng hapunan.” Tiniis ni Catherine ang sakit at bumangon.

“Paano ka nakakapagluto ng ganito? Huwag kang gumalaw.” Pinigilan siya ni Shaun at hinawakan siya, kaya napaupo ulit siya.

“Ang pagluluto para sa iyo ay aking tungkulin.” Si Catherine ay masunurin na parang isang munting dalaga. “Anong kakainin mo kung hindi ako nagluto?”

Nalungkot si Shaun. Dati-rati ay wala siyang ibang gustong gawin kundi ang maging masunurin ito, ngunit ngayon na siya na, tanging dibdib na lang ang naramdaman niya.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.