Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 277

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 277
ni Shaun ang kanyang magandang labi at nagbigay ng maliit na ngiti. “Mukhang hindi ako welcome dito. Aalis na lang ako…”

Sa sandaling lumingon siya, nagsimulang mag-panic ang lahat. Mahigpit na hinawakan ni Melanie ang kanyang braso at kumulog. “Tay, hilingin mo kay Catherine na humingi ng tawad ngayon!”

Naikuyom ni Joel ang kanyang kamao. Kung lumabas si Shaun sa Yule household ilang sandali lamang matapos siyang pumasok, malalaman ng lahat ng makapangyarihang tao sa Canberra na nasaktan niya ang pamilya Hill. Kung ganoon, ang pamilya Yule ay ihihiwalay sa Canberra. “Cathy, humingi lang ng tawad.”

Nang matapos niya ang pangungusap ay nagbigay siya ng mapait na ngiti at bumuntong-hininga.

Dahil natulala, naikuyom ni Catherine ang kanyang kamao. Kailanman ay hindi pa siya naiinis sa gwapong mukha ni Shaun. Paano siya nahulog sa ganoong tao noon?

Huminga siya ng mahaba at malalim alam niyang kailangan na niyang sumuko sa oras na ito. “Paumanhin, Elder Young Master Hill. Hindi ko pa nakikita ang karamihan sa mundo at wala akong ideya kung paano kumilos nang disente sa lungsod. Galing ako sa probinsya, kaya sana hindi ka lumubog sa level ko.”

Napangisi si Shaun.

Mula sa kanayunan?

How dare she bullsh*t him?

“Pumasok ka, Elder Young Master Hill.” Iniba ni Joel ang usapan, umaasang makalimutan ni Shaun ang pangyayari.

Pagpasok ni Shaun sa bahay ay nakadikit pa rin si Melanie sa kanya. Noong una ay binalak niyang kumawala sa pagkakahawak nito, ngunit nilabanan niya ang pagnanasang gawin iyon matapos mapansin ang frustrated na hitsura ni Catherine.

Pagkaupo niya sa couch ay sumandal si Melanie sa balikat niya.

Nalungkot si Catherine sa nakita. Ang lugar na iyon ay dating eksklusibo sa kanya, ngunit ngayon ay pag-aari na ng iba.

In love pa nga ba sa kanya ang lalaki noon? Paano siya magbabago ng ganoon lang?

“Diyos ko, bakit ang dami mong dalang mamahaling regalo? Sapat na ang presensya mo, Young Master Hill. ”

Biglang tumili si Nicola at tumingin sa harapan. Nakita niya ang tsuper ng pamilya Hill na may dalang maraming regalo sa bahay, na lahat ay bihira at medyo magastos.

Napalingon si Shaun at halos gustong sabunutan ang kanyang noo. Dapat ito ang plano ni Old Madam Hill. Para siyang nag-aalok ng mga regalo sa kasal sa pamilya Yule.

Nanatili siyang tahimik saglit bago ngumiti nang biglang, “Tungkulin ko. Kung tutuusin, nagpalaki ka ng napakagandang babae tulad ni Melanie.”

“Young Master Hill…” Na-touch si Melanie kaya namula ang kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng kirot, idiniin niya ang katawan sa dibdib nito.

Naninigas ang katawan ni Shaun. Hindi siya nakaimik.

Ang mga anak na babae ng pamilya Yule ay bukas at walanghiya? Si Catherine noon at si Melanie ngayon.

Napaiwas ng tingin si Catherine. Ayaw niya itong isipin o tingnan.

“Tay, illegitimate daughter po ako. Aakyat ako sa itaas dahil ang presensya ko ay nagpapalungkot kay Young Master Hill.” Lumingon siya at nagpaalam kay Joel.

Naintindihan naman ni Joel na nakakainis na manatili siya rito. Tatango na sana siya, biglang nagsalita si Shaun sa malamig na tono, “Palagay ko gusto mong umalis dahil hindi ka nasisiyahan na pinilit kitang humingi ng tawad.”

“Hindi…” Nalungkot si Catherine. Ngayong hiwalay na silang dalawa, bakit kailangan pa niya itong tawagan?

Ngumuso si Shaun. Pagkatapos nito, iminuwestra niya ang plato ng mga prutas at mani sa mesa gamit ang kanyang baba. “Dahil galing ka sa kanayunan, sigurado akong pamilyar ka sa mababang gawain. Pumunta at balatan ang lahat ng prutas at mani sa plato. Gusto namin silang kainin ni Melanie.”

Puno ng saya ang puso ni Melanie. Hindi niya akalain na aalagaan siya ni Elder Young Master Hill. Pinahirapan niya si Catherine sa ngalan niya, alam niyang kinasusuklaman niya si Catherine. “Bilisan mong balatan ang mga prutas. Gustong kainin sila ni Young Master Hill.”

“…Sige.”

Pilit na ngumiti si Catherine. Dahil gusto niya itong pahirapan, hahayaan na lang siya nito.

Yumuko siya at tumingkayad para simulan ang pagbabalat ng ubas. Pagkatapos nito, binalot niya ang mga buto ng sunflower at pine nuts. Nagdulot ito ng pananakit ng kanyang mga daliri.

Si Melanie naman, sumandal siya kay Shaun at pinakain sa kanya ang mga prutas at nuts na binalatan at kabibi ni Catherine.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *